:
:
Duyurular
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

“Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” 21.05.2014 tarihli 29006 sayılı

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yeni Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi kapsamında önceki Yönetmelikle uygulamaya konulan “İhracatta Yerinde Gümrükleme” ve “İzinli Gönderici” uygulamaları yanı sıra “İthalatta Yerinde Gümrükleme” ve “İzinli Alıcı” uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

 

Yeni Yönetmelik Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip firmalara ihracat gümrük işlemleri yanında ithalat gümrük işlemlerini de gümrük idarelerine gitmeksizin izin kapsamındaki kendi tesislerinde gerçekleştirebilmesi gibi çok önemli bir kolaylık getirmektedir.

 

Yeni Yönetmelik ile Onaylanmış Kişi Statüsü sahibi firmalara uygulanan “mavi hat” yerine Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmalara özel “Yeşil Hat” uygulaması da getirilmiştir.

Yönetmelikteki A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi sahibi firmalar açısından en önemli yenilik A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi uygulamasının 01.01.2017 itibariyle sonlandırılmasına ilişkin düzenlemedir.

 

Bu düzenleme ile A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi sahibi firmalar 01.01.2017 tarihinden sonra bu statülerini kaybedecek ve dolayısıyla gümrük işlemlerinde kendilerine çok büyük kolaylıklar ve hız sağlayan “mavi hat” uygulamasından yararlanamayacaklardır. Bu nedenle mevcut durumda A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi sahibi firmaların ileride sorun yaşamamaları açısından “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne” geçiş için gerekli hazırlık ve çalışmaları şimdiden yapmalarında yarar olacaktır.

 

21.05.2014 tarihli 29006 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Gümrük

İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği İle Getirilen Yenilikler:

1. İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulaması.

2. İzinli Alıcı uygulaması.

3. Mavi Hat yerine Yetkilendirilmiş Yükümlülere özel “Yeşil Hat”.

4. Yetkilendirilmiş Yükümlülerin idaresindeki araçlara Sınır Kapılarından Öncelikli Geçiş kolaylığı.

5. Güvenlik koşulunda ithalatçı, ihracatçı ve taşımacılar için ayrı değerlendirme yapılabilmesi.

6. Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilmek için en az 3 yıldır faaliyette bulunma koşulu.

7. Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilmek için bir yıl içerisinde en az 100 beyan kapsamında işlem yapılması koşulu.

8. Başvuruda gerekli belgelerin (adli sicil belgesi, borcu yoktur belgesi gibi) internet ortamında temin edilenlerin kabul edilmesi.

9. Soru Formlarının öncelikle Genel Müdürlükte incelenerek firmalara gerekli desteğin verilmesi yoluyla yerinde inceleme için etkin bir zemin hazırlanması.

10. Yerinde İncelemede fark edilen eksikliklerin giderilebilmesi için firmalara süre tanıması.

11. İthalatta Yerinde Gümrükleme ve izinli alıcı başvurularında tesisin daha önce yetkilendirilmiş olması halinde, bu yetkiler için yeniden denetim elemanı görevlendirmek yerine Bölge Müdürlüğünce tesislere gidilmesi.

12. Yetkilendirilmiş yükümlülerin çalıştırdığı kişilerden kaynaklı olarak veya taşıma yaptırdığı kişilerden kaynaklı olarak ithali, ihracı ve transiti yasak eşyanın taşındığının anlaşılması halinde yetkinin üç ay süre ile askıya alınması.

13. Sertifika başvurusu ve ön incelemeye yetkili Bölge Müdürlüklerinin sekize indirilmesi.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesine İlişkin Düzenlemeler:

1. Sertifika sahiplerince, Gümrük Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) denetiminde her yıl Soru Formunun güncellenmesi ve “Yıllık Faaliyet raporu hazırlanması yükümlülüğü.

2. Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin sonradan kontrolü ve bu kontrollerde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince hazırlanan yıllık faaliyet raporunun da dikkate alınması.

 

İhracatta Yerinde Gümrükleme Ve İzinli Göndericiler İçin Getirilen Yenilikler:

1. Rejim Kodlarının genişletilmesi. (Geri gönderilen eşya (1040 rejim kodu) birlikte veya ayrı gelen boş kaplar)

2. Dahilde işleme rejimi kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin uygulanmaması.

3. İzinli göndericilerin aynı araçtan birden fazla tesiste yükleme yapabilmesi.

4. İzinli göndericilerin kendi tesislerine A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasını da taşıyabilmesi.

5. İhracatta yerinde gümrükleme eşyasını taşıyabilecek izinli gönderici olmayan diğer taşıyıcılar için uzun süreli sözleşme ve güvenlik tedbirlerini alıyor olma koşulu.

 

İthalatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Alıcı Uygulamaları Düzenlenmiştir:

1. Rejim Kodlarının belirlenmesi.

2. Kapsam dışında tutulacak eşya listesinin belirlenmesi.

3. İzin kapsamı eşyanın ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin dışında tutulması.

4. İzinli alıcılara mührü kırma yetkisi verilmesi.

5. Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından işlem yapılabilmesi.

6. Konteynerlerin ve büyük hacimli eşyaların kapalı alan koşulu olmaksızın tesiste bekletilebilmesi.

7. Üretime hızlı geçişi sağlamak üzere 48 saat içerisinde işlemleri tamamlanacak eşya için tesiste taşıt üstünde işlem yapılabilmesi.

8. 2 saatlik kontrol türü bildirim süresi ve 3 saatlik muayeneye başlama süresi.

9. Önceden bildirimde bulunulması koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi.

10. İzinli alıcının aynı taşıma aracına birden fazla tesiste boşaltma yapılabilmesi.

11. Yurt içinde taşıma aracının değiştirilmesine izin verilmesi.

12. İthalatta yerinde gümrükleme için 500.000 Euro ve izinli alıcı için 1.000.000 Euro tutarında teminat mektubu getirilmesi koşulu.

13. İzinli alıcıların kendi tesislerine A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasını da taşıyabilmesi.

14. İhtisas uygulamasına ilişkin düzenlemenin çıkarılması.

15. İthalatta yerinde gümrükleme veya izinli alıcı kapsamında getirilecek eşya için, ithalatçı firmanın iştigal alanında olması koşulu.

 

Uzun Dönemli Diğer Düzenlemeler:

1. Yönetmelikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığına diğer kurumlarca kontrol edilmeyecek eşya gruplarının belirlenmesine katılım ve belirlenen eşya gruplarının duyurulması yetkisi verilmesi

2. A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin 2017 yılı Ocak ayında geri alınması düzenlenmesi.

3. İthalatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Alıcının yürürlük tarihinin 01.01.2015 tarihine bırakılması.


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim